کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خریدار ضایعات فلزی اهن و فلزات رنگی

خریدار ضایعات فلزی اهن و فلزات رنگی

آگهی رایگان

خریدار منصف ضایعات فلزی اهن و فلزات رنگی کلی و جزیی امادگی قراردار با سازمانها و ارکانها و ادارات و شهرداریها و خریدار واگنهای باری و مسافری و استیم راه اهن و غیره 

ضایعات آهن