کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

خریدار ضایعات آهن مس ذوبی ، چدن , آلومینیوم , کابلی و مخابراتی، سرب

خریدار ضایعات آهن مس ذوبی ، چدن , آلومینیوم , کابلی و مخابراتی، سرب

خریدار ضایعات آهن مس ذوبی ، چدن , آلومینیوم , کابلی و مخابراتی، سرب

تلفن : 

09120159456

ضایعات آهن