کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

ضایعات آهن

ضایعات آهن

آگهی رایگان

ضایعات فوق فقط برای کارخانجات ذوب و با ارایه سفارشات به صورت کتبی و با امضا قرارداد در دفترخانه و بقیه تشریفات قانونی امکانپذیر است.

ضایعات آهن