کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

مزایده عمومی شماره (99/17/1/02) شرکت سازه گستر

مزایده عمومی شماره (99/17/1/02) شرکت سازه گستر

آگهی رایگان

شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران ( سودیکو ) د نظر دارد اقلام مستعمل وضایعاتی  شرکت سازه گستر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضایعات آهن