از گذشته تا اکنون حوادث و سوانح هوایی اتفاق می افتد و این ماجرا به کابوس مسافران سفرهای هوایی تبدیل شده است! اما به یاد داشته باشید شما در این چنین وضعیت هایی نیز می توانید به زنده مانده و همچنین نجات پیدا کردن امیدوار باشید. سقوط ناگهانی هواپیما در...

بیشتر بدانید