امروزه استفاده از مژه مصنوعی برای پرپشت نشان دادن مژه ها بسیار رواج یافته است استفاده از مژه مصنوعی با خطراتی همراه است . اکثر خانم هایی که از مژه مصنوعی استفاده می کنند به توصیه متخصصان توجهی نمی کنند . این درحالی است که تحقیقات و بررسی ها نشان...

بیشتر بدانید