کاسبان

نیازمندی های تخصصی کاسبان دات کام

تعرفه آگهی ها | کاسبان

8 ستاره 6 ماه

2,000,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 5 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 18 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت اول

امکان قرار دادن لینک در آگهی

8 ستاره 30 روز

440,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 5 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 18 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت اول

امکان قرار دادن لینک در آگهی

7 ستاره 30 روز

390,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 17 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت دوم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

6 ستاره 30 روز

340,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 16 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت سوم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

5 ستاره 30 روز

290,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 15 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت چهارم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

4 ستاره 30 روز

240,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 14 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت پنجم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

3 ستاره 30 روز

190,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 13 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت ششم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

2 ستاره 30 روز

140,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 12 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت هفتم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

1 ستاره 30 روز

90,000تومان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 11 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت هشتم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

آگهی رایگان

رایگان

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3 تصویر

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 10 عدد

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت نهم

امکان قرار دادن لینک در آگهی